I. POLİTİKANIN AMAÇ VE KAPSAMI

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, Şirketimizce benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir.

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerin işlenmesi ilkeleri, kişisel veri işleme amaç ve şartları, kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, kişisel verilerinizin imhası ve işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Ulusal Elektronik” veya “Şirket” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.

 

II.TANIMLAR

Açık Rıza:   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

 

 III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygunluk

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.

Doğru ve Güncel Olma

Şirketimizin, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi ve işlenen veriler ile ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.

İşleme Amacıyla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER

 

– Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;

 1. a) Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya
 2. b) Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
 3. c) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
 4. d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan
 5. e) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan
 6. f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
 7. g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
 8. h) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilir.

– Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;

 1. a) Veri sahibinin açık sızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek,
 2. b) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecek,
 3. c) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.
 4.          KİŞİSEL VERİ TASNİFİ
Kimlik Bilgisi Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.
İrtibat Bilgisi Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgah adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz. 
Özlük Bilgisi     Nüfus cüzdanı fotokopisi,Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

İkametgâh Belgesi,

Sağlık raporu,

Diploma fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

Vesikalık fotoğraf,

Aile durumunu bildirir belge,

Askerlik durum belgesi,

İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi,

SGK işe giriş bildirgesi,

Adli sicil kaydınız (sabıka kaydınız),

Sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve belgeler / Ağır ve tehlikeli işler için sağlık raporu

Kan grubu kartı

Banka hesap cüzdanı

Eş ve çocuk kimlik fotokopileri

İŞKUR kayıt kartı

 

Banka Hesap Bilgisi    Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı ve banka kartına ilişkin sair bilgiler.
Özgeçmiş Bilgisi     Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz hakkındaki bilgileriniz,Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen iş deneyimlerinize ilişkin yer, tarih ve süre bilgileri, daha önce çalıştığınız iş ve göreve ilişkin bilgiler, çalışma deneyimlerinize ilişkin her türlü bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen fotoğrafınız,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen sürücü belgeniz ve sürücü belgenizde yazılı bulunan bilgiler,

Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Şirketimiz tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen referanslarınız ve referanslarınıza ilişkin bilgiler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. olarak şirket faaliyetleri çerçevesinde işlediğimiz kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen teknik ve idari tedbirleri, gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyor; bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz.

Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyor, kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor; siber güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs programları kullanıyor, mevcut yazılım ve donanımlarımızı yapılandırıyor, yazılım güncellemelerini ve denetimlerini gerçekleştiriyor; kişisel veri içeren fiziki ve elektronik ortamların güvenliğini sağlıyor, anahtar yönetimi, erişim logları, kullanıcı hesap yönetimi, sızma denetimi ve şifreleme yöntemleriyle veri güvenliğinizin yetkisiz kişilerce ihlal edilmesini önlemek adına gerekli tedbirleri alıyoruz.

VII. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI 

Kişisel verileriniz, şirket faaliyetlerinin ve kanundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda,

 1. Müşteri, Muhtemel Müşteri ve İş ve Çözüm Ortaklarına Ait Kişisel Veriler Bakımından

–       Tedarikçi ve iş ortaklarımız ile daha etkili hizmet sunabilme; hukuki ve mali süreçleri yürütebilme,

–       İş yeri güvenliği, ticari güvenlik ve ekonomik güvenliğin sağlanması,

–       Denetimler kapsamında, yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri tarafından, yürütülen iş faaliyetlerinin uygunluğunun denetlenebilmesi,

–       Şirketimizin organizasyon ve sair faaliyetlerine ilişkin olarak kurumsal sosyal medya hesaplarında görsellere yer verilmesi,

–       Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin yerine getirilmesi ve geliştirilebilmesi adına ilgili departmanlarımızca gerekli iş akış süreçlerinin yürütülebilmesi,

–       6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak kampanya/promosyon/bilgilendirme/ürün ve/veya hizmet tanıtımı/reklam amacıyla elektronik ticari ileti gönderimi yapılması,

–       Kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla tarafımıza sağlanan ve/veya tarafımızca istenen kimlik bilgisi, irtibat bilgisi, mali kimlik bilgisi ve sair kişisel verileriniz elektronik ve fiziki ortamlarda işlenebilmektedir.

İş Yerindeki Güvenlik Kamerası Uygulaması Bakımından

–         Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ikincil mevzuat hükümleri gereğince çalışanların can ve mal güvenliğinin korunması, iş yerinin güvenliğinin sağlanması amaçları ve bu amaçlar çerçevesinde disiplin ve yasal süreçlerin yürütülebilmesi adına iş yerine giriş kısmında güvenlik kamerası ile izleme yapılmaktadır. İzleme yapılan alanda, kamera uyarı yazısı ile izleme yapıldığı bilgisi verilmektedir.

–         Güvenlik kamerası, iş yerinde güvenliğin sağlanabilmesi ve işverenin meşru menfaati çerçevesinde ölçülülük sınırı gözetilerek konumlandırılmıştır.

Çalışan Adaylarına Ait Kişisel Veriler Bakımından

İş başvuruları ve öz geçmişlerin ilgili departmana iletilerek işe uygunluğun kontrol edilmesi ve mülakat sürecine geçilebilmesi,

İşe başvuru anında, iş başvurusu sürecinde ve iş başvurusu süresince yapılacak her türlü işlem sırasında sizin, başvurduğunuz görev için yeterli ve gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığınızın tespiti ve irdelenmesi,

Referanslarınızın aranıp hakkınızda referans alınması,

İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumlu sonuçlanması halinde işyerinde görevinize yerleştirilebilmeniz,

İş başvuru süreci sonunda iş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması halinde, daha sonra Şirketimizde veyahut grup şirketimiz Makroteknik Elektronik ve Bilişim Ticaret Limited Şirketi’nde uygun bir pozisyon açıldığında, tekrar gerekli değerlendirmelerin yapılmasıyla tarafınızın iş imkânı hakkında bilgilendirilebilmesi amaç ve yöntemleri doğrultusunda çalışan adaylarının özgeçmiş bilgileri, kimlik bilgileri, irtibat bilgileri ve sair kişisel verileri işlenmektedir.

Çalışanlara Ait Kişisel Veriler Bakımından

–  Şirket içi düzen, iş yeri barışı ve güvenliğinin sağlanabilmesi

–  Çalışanlara ait kişisel verilerin, özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi ve işyeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması,

–  Şirketin ticari ve sair faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Şirket tarafından uygun bulunan programların kullanılması,

–  Şirketimizin organizasyon ve sair faaliyetlerine ilişkin olarak kurumsal sosyal medya hesaplarında görsellere yer verilmesi,

–  İş yerinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla giriş-çıkış zamanlarının belirlenmesi yöntemleri ve sair elektronik gözetim yöntemlerinin kullanılması,

–  Çalışanlara özel sağlık sigortası yaptırılması ve sair bir hakkın tesis edilmesi için gerekli olması durumunda, iş ortaklığı yapılan özel sigorta şirketi ile çalışanlara ait kişisel verilerin paylaşılması,

–  Müşterilere sağlanan bakım/onarım hizmetleri kapsamında geçici olmak suretiyle ilgili müşteri bünyesinde hizmet gerçekleştirmesi amacıyla görevlendirilen çalışanlara ait kişisel verilerin müşteri tarafından talep edilmesi halinde ilgili müşteriler ile paylaşılabilmesi,

–  Şirket tarafından ve/veya Şirket adına üçüncü kişiler tarafından fuar, seminer, eğitim, konferans, gezi, sosyal etkinlik gibi faaliyetler ve konaklama ile ulaşım hizmetlerinin sağlanabilmesi için gerekli organizasyonun yapılması, vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirket hakkındaki gelişmelerden haberdar edilmesi, gerekli durumlarda kendisi ve yakınlarıyla iletişime geçilebilmesi, motivasyon amaçlı yapılacak (hediye, promosyon gibi) kazandırmalar, Şirket faaliyetlerinin tanıtımı, reklamı ve sair amaçlar kapsamında çalışanlara ait kişisel verilerin Şirket tarafından kaydedilmesi ve yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilmesi,

–  Çalışanlara sunulan servis hizmetlerinin ifası ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla, ölçüde çalışanlara ait ilgili kişisel verilerin Şirket’in sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğu üçüncü kişilere aktarılabilmesi amacıyla,

–  İSG faaliyetleri kapsamında muhafaza edilmesi gereken belge ve evraklar kapsamında çalışanlara ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, işyeri hekimi ve İSG Uzmanı ile paylaşılması,

–  Çalışana tahsis edilen GSM hattı, kredi kartı veyahut araçların işverenin yönetim hakkı kapsamında kayıt altında tutulması,

–  Araç kiralama amacıyla çalışılan şirketler ile araçları kullanacak olan çalışanlara ilişkin kişisel bilgilerin paylaşılması,

–  İfa edilen işin niteliğine göre Şirket tarafından Çalışana işin yürütümü amacıyla tahsis edilen araçların kullanımı bakımından yakıt tüketim ve HGS bilgilerinin kayıt altında tutulması,

–  Çalışanın kullanımına tahsis edilen kurumsal e-mail hesabı ile gerçekleştirilen yazışmalar ve bu yazışmaları içeren e-mail dosyaları yurtdışında mevcut bulunan bulut sisteminde kayıt altında tutulması amaç ve yöntemleri doğrultusunda tarafımıza sağlanan ve/veya tarafımızca istenen kimlik bilginiz, özgeçmiş bilginiz, özlük bilginiz, sağlık bilginiz, banka hesap bilginiz, irtibat bilginiz ve sair kişisel verileriniz elektronik ve fiziksel ortamlarda işlenebilmektedir.

Taşeronlara Ait Kişisel Veriler Bakımından

 

Özlük dosyasının oluşturulması ve saklanması gibi kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi ve işyeri denetimleri sırasında denetçi kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirilmiş özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri ile paylaşılması,

İSG faaliyetleri kapsamında muhafaza edilmesi gereken belge ve evraklar kapsamında taşeronlara ait genel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, iş yeri hekimi ve sağlık memurları ile paylaşılması,

İş yerinin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla çalışanların giriş-çıkış zamanlarının belirlenmesi yöntemleri ve sair elektronik gözetim yöntemlerinin kullanılması amaç ve yöntemleri doğrultusunda kimlik bilgisi, özlük bilgisi, banka hesap bilgisi, iletişim bilgisi, irtibat bilgisi, sağlık bilgisi, eğitim bilgisi ve sair kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

VIII. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz;

Şirketimizin verimliliği ile iş ve işçi bulma politikalarının geliştirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi ve iş faaliyetleri kapsamında koordinasyonunun sağlanabilmesi amacıyla, bu amaçla sınırlı ve bağlantılı olmak üzere grup şirketimiz Makroteknik Elektronik ve Bilişim Ticaret Limited Şirketi’ne,

Şirket bünyesindeki işlerin idaresi, yönetimi, şirket işlerinin yürütülebilmesi, şirket politikalarının uygulanabilmesi, iş akışının verimli bir şekilde yönetilip yürütülebilmesi için kişisel verileriniz veri tabanları yurt dışında bulunan Microsoft Office uygulamaları, bulut çözümleri, SAP uygulamaları ve yedekleme sistemlerine,

İş sözleşmesi kapsamında işverenin sahip olduğu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla bankalara, birlikte çalışılan üçüncü kişilere, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi ve sağlık personellerine,

Şirketin ticari ve sair faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Şirket tarafından mevzuatın ve sektör uygulamalarının gerektirdiği teknik ve idari güvenlik önlemlerini aldıkları kontrol edilmiş, bu hususa ilişkin taahhütlerin taraflar arasında düzenlendiği dış hizmet sağlayıcılarına,

Ayrıca ürün ve hizmet sağlanabilmesi adına iş ortaklarımıza, tedarikçilere, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

Talep halinde ya da kanuni yükümlülüklerimiz doğrultusunda gerekli olan hallerde icra müdürlükleri ya da (her düzey ve seviyedeki) mahkemelerin yanı sıra ilgili Bakanlıklar, müdürlükler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair kişiler ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen saklama süresince saklanır.

İşlevini yitiren, saklama süresi dolan, mevzuat çerçevesinde mümkün olması halinde veri sahibince imha edilmesi istenen veriler, KVKK madde 7’de sayılan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak imha edilir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi, KVVK’nın 11. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde, Şirketimize başvurarak;

 1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. f)KVKK’nın maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KAPANIŞ HÜKÜMLERİ

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda Şirketimize bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. İletişim Bilgileri

Merkez Ofis Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok K:13 No:403-404 Yeşilköy / İstanbul

Merkez Ofis Telefon Numarası: (0) 212 465 3896

İrtibat Mail Adresi: kvkk@ulusalelektronik.com

İletişim için internet sitesi adresi: https://www.ulusalelektronik.com/

 

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ÇAĞRI MERKEZİ SES KAYITLARI ALINMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla, Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. olarak tarafımızca benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esasları belirtmek amacıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hazırlanmıştır.

Ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, e-mail adresi, fatura ve/veya teslimat adresleri, cep telefonu numarası, sipariş/ürün bilgisi, çağrı merkezi ses kayıtları gibi kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, satış süreçleri sonrasında müşteri destek süreçlerimizin sürdürülebilmesi ve iyileştirilebilmesi, müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanabilmesi, talep ve şikayetlerin takibinin sağlanabilmesi, aramanın teyit edilebilmesi ve ileride doğabilecek olası uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak KVKK madde 5(2)(a)’da belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, KVKK madde 5(2)(ç)’de belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, yalnızca sayılan amaçlarla bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK kapsamında gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınarak; başta Şirketimizin e-ticaret ve teknolojik altyapısını sağlayan tedarikçilerimize/iş ortaklarımıza programların ve sistemlerin kullanılabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek amaçlarıyla aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz; Şirketimizce özenle ve gizlilik içinde veri tabanlarımızda ve sistemlerimizde, tüm teknik ve idari tedbirler alınarak ilgili mevzuatlarda bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenecek olup öngörülen sürelerin sona ermesiyle beraber, KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve Şirket Politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir.

İlgili kişi olarak belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizde yer alan başvuru formu aracılığıyla internet sitemizde yer alan merkez ofis adresine veyahut kvkk@ulusalelektronik.com.tr  e-mail adresine yazılı ve imzalı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şu şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik ve/veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararlarınızın giderilmesini talep etme.